• 3832394
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/95 م ن  شماره :
  خريد ديزل ژنراتور 385 کاوا موضوع :
  ,464,000,000 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/12/15   تا تاريخ :  1398/12/11  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/12/26 تاريخ بازگشايي پاكات :
  اطلاعات و جمهوري اسلامي روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان