• 3763536
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/99 م ن  شماره :
  ابطال مناقصه ي نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه برقرساني به چاههاي کشاورزي فاز دوم مديريتهاي برق گناوه و نواحي دشتستان سال 1398 موضوع :
  ,507,000,000 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1399/01/07   تا تاريخ :  1398/12/26  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1399/02/02 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري روزنامه هاي درج آگهي :
  اين مناقصه مطابق با نامه شماره 1399/2/891 مورخ 31/1/99 (ضميمه ) ابطال گرديد. توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان