• 294464
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • شركت هاي زير مجموعه :     شركت : 
  عمومي محدود ترك تشريفات    نوع معامله :                    مزايده   مناقصه   حراج   فراخوان      روش معامله :
  (فرمت تاريخ ،  مثال : 83/12/1)      تا تاريخ      از تاريخ     مهلت خريد اسناد :
   تا تاريخ      از تاريخ     تاريخ بازگشايي پاكات :
   تا تاريخ      از تاريخ     تاريخ درج در سايت :
  سال جاري موضوع :